Плащания и гаранции

 

Политика за поверителност на www.aquasource.net

Този уебсайт събира лични данни от своите потребители.

Администратор на лични данни

AquaSource Algae Group Ltd, 39/40 Upper Mount Street, Dublin 2, Ireland

AquaSource ООД, гр. София, у. Костенски водопад 47

Имейл за контакт с администратора: info@aquasource.bg

Видове събирани данни

Между видовете данни, които събира този уебсайт, самостоятелно или чрез трети страни, са: бисквитки, данни за използването и имейл адреси.

Пълни подробности за всеки вид събирани лични данни се дават в съответните раздели на тази политика за поверителност или от специфични обяснителни текстове, представени преди събирането на данни.

Лични данни могат да се дават свободно от потребителя или, в случая с данните за използването, да се събират автоматично, когато се използва този уебсайт.

Освен ако не е посочено друго, всички данни, изисквани от този уебсайт, са задължителни, и ако не бъдат дадени, той няма как да извърши услугите си. В случаите, когато този уебсайт уточнява конкретно, че дадени данни не са задължителни, потребителите могат да не предоставят тези данни, без последствия за наличността или функционирането на услугата.

Потребителите, които не са сигурни кои лични данни са задължителни, могат да се свържат с администратора.

Всяко използване на бисквитки – или на други инструменти за проследяване – от този уебсайт или от собствениците на услугите на трети страни, използвани от него, служи на целта да се осигури услугата, изисквана от потребителя, в допълнение към всички други цели, описани в настоящия документ и в политиката за бисквитките, ако има такава.

Потребителите са отговорни за всички лични данни за трети страни, получени, публикувани или споделени чрез този уебсайт, и потвърждават, че имат съгласието на третата страна за представяне на данните на администратора.

Режим и място на обработка на данните

Методи на обработка

Администраторът предприема съответните мерки за сигурност за предотвратяване на неоторизиран достъп, разкриване, модифициране или неоторизирано унищожаване на данните.

Обработката на данните се осъществява посредством използването на компютри и/или активирани ИТ инструменти, следвайки организационни процедури и режими, строго свързани с обозначените цели. Освен за администратора, в някои случаи данните може да бъдат достъпни за определени типове отговорни лица, участващи в оперирането на този уебсайт (администриране, продажби, маркетинг, право, системно администриране) или външни страни (като трети страни, свързани с техническо обслужване, разнасяне на поща, хостинг доставчици, ИТ компании, комуникационни агенции), назначени, ако е необходимо, да се занимават с обработката на данни от собственика. Актуалният списък с тези страни може да бъде изискан от собственика по всяко време.

Правна основа на обработката

Администраторът може да обработва лични данни, свързани с потребителите, при наличие на едно от следващите условия:

• Потребителите са дали съгласието си за една или повече конкретни цели. Забележка: В съответствие с някои законодателства, на администратора може да му е позволено да обработва лични данни, докато потребителят не се противопостави на тази обработка (откаже), без да трябва да разчита на даването на съгласие или друга от следните правни основи. Това обаче не е приложимо, когато обработката на лични данни е подчинена на Общия регламент относно защитата на данните;

• предоставянето на данни е необходимо за изпълнението на договор с потребителя и/или за предприемане на стъпки по искане на потребителя преди сключването на договор;

• обработката е нужна в съответствие с правно задължение, на което е подчинен администраторът;

• обработката е свързана с работа, извършвана в обществен интерес или в изпълнение на официално предоставени на администратора правомощия;

• обработката е необходима за осъществяването на легитимни цели, преследвани от администратора или от трета страна, които са съизмерими с интересите или основните права и свободи на потребителите.

Във всеки случай собственикът ще помага с готовност за изясняване на специфичните правни основания на обработката наличните данни и в частност – дали доставянето на лични данни е установено със закон или договорно изискване, или изискване, необходимо за сключване на договор.

Място

Данните се обработват в действащите офиси на собственика и на всяко друго място, където са разположени участващите в обработката страни.

 В зависимост от местоположението на администратора, прехвърлянето на данни може да включва предаване на данните на потребителя в друга, освен собствената му страна. За да научат повече за мястото на обработване на такива прехвърлени данни, потребителите могат да направят справка с раздела, съдържащ подробности за обработката на лични данни.

Потребителите са в правото си също така да се информират за правните основания на прехвърлянето на данни в страна извън Европейския съюз или във всяка международна организация, регулирана от международното публично право или създадена от две или повече страни, и за мерките за сигурност, взети от администратора, за опазване на техните данни.

Ако има подобно предаване на данни, потребителите могат да научат повече, като направят справка със съответните раздели на този документ или се допитат до администратора, използвайки информацията, дадена в раздела за осъществяване на контакт.

Време на съхраняване на данни

Личните данни ще бъдат обработвани и съхранявани толкова дълго, колкото е необходимо за целите, за които са били взети, както следва:

• Личните данни, събрани за цели, свързани с дейността на договор между собственика и потребителя, ще бъдат съхранявани до пълното осъществяване на договореното.

• Личните данни, събрани за целите на законни интереси на администратора, ще бъдат съхранявани докато е налице този законен интерес. Потребителите могат да намерят конкретна информация за законните интереси, преследвани от администратора, в съответните раздели на този документ или като се свържат с администратора.

На администратора може да му бъде позволено да съхранява лични данни за по-дълъг период, когато потребителят е дал съгласието си за такава обработка, стига това съгласие да не е било оттеглено. Освен това администраторът може да бъде задължен да съхранява лични данни за по-дълъг период, когато това се налага заради изпълнението на законово задължение или нареждане от съответните органи.

След изтичане на периода за съхранение, личните данни ще бъдат изтрити. Следователно правото за достъп, правото на заличаване, правото на поправка и правото на преносимост на данни не могат да бъдат упражнени след изтичане на периода на съхраняване на данни.

Цели на обработката

Данните, свързани с потребителя, се събират, за да се даде възможност на администратора да осигури своите услуги, както и със следните цели: анализ и управление на контактите и изпращане на съобщения.

 Потребителите могат да открият по-подробна информация за такива цели за обработка и за специфичните лични данни, използвани за всяка цел, в съответните раздели на този документ.

Подробна информация за обработката на лични данни

Лични данни се събират за следните цели и посредством следните услуги:

Анализ

Услугите, съдържащи се в този раздел, позволяват на собственика да следи и анализира интернет трафика, и могат да се използват за проследяване поведението на потребителя.

Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics е уеб услуга за извършване на анализи, осигурена от Google Inc. („Google“). Google използва събраните данни, за да следи и изследва използването на този уебсайт, да подготвя доклади за неговата дейност и да ги споделя с други услуги на Google.

Google може да използва събраните данни, за да анализира и персонализира рекламите от рекламната си мрежа.

Събирани лични данни: бисквитки и данни за използването.

Място на обработка: Съединени американски щати – Политика за поверителност

Управление на контактите и изпращане на съобщения

Този вид услуга прави възможен контрола на база данни с имейли, телефонни номера или друга информация за осъществяване на контакт и комуникация с потребителя.

Тази услуга може да събира също така данни за датата и времето, когато съобщението е било видяно от потребителя, както и когато потребителят е взаимодействал с него, например кликвайки върху линкове, включени в съобщението.

MailChimp (The Rocket Science Group, LLC.)

MailChimp е услуга за управление на имейл адреси и изпращане на съобщения, предлагана от The Rocket Science Group, LLC.

Събирани лични данни: имейл адрес.

Място на обработка: Съединени американски щати – Политика за поверителност

Sendgrid (Sendgrid)

Sendgrid е услуга за управление на имейл адреси и изпращане на съобщения, предлагана от Sendgrid Inc.

Събирани лични данни: имейл адрес.

Място на обработка: Съединени американски щати – Политика за поверителност.

Права на потребителите

Потребителите могат да упражняват определени права във връзка със свои данни, обработени от администратора.

В частност, потребителите имат правото да правят следното:

• Да оттеглят съгласието си по всяко време. Потребителите имат правото да оттеглят вече даденото си съгласие за обработване на личните им данни.

• Да възразят срещу обработката на своите данни. Потребителите имат правото на възражение срещу обработката на своите данни по всяко време и на основания, свързани с конкретната им сигуация. Повече подробности са дадени в посветения на тази тема раздел по-долу.

• Достъп до свои данни. Потребителите имат правото  да получат потвърждение, ако лични данни , свързани с тях, се обработват от администратора, да изискват информиране за определени аспекти на обработката на данни и да получават копие на данните, които се обработват.

• Да искат коригиране. Потребителите имат правото да проверяват точността на своите данни и да искат да бъдат осъвременявани или коригирани.

• Да ограничават обработката на своите данни. Потребителите имат правото, при определени обстоятелства, да ограничават обработката на своите данни. В такъв случай администраторът ще обработва данните им единствено с цел съхранение.

• Да изискат личните им данни да бъдат изтрити или унищожени по друг начин. Потребителите имат правото, при определени обстоятелства, да изискат от администратора личните им данни да бъдат изтрити.

• Право на преносимост. Потребителите имат правото да получат своите данни в структуриран, масово използван и машинно четим формат и, ако е технически осъществимо, да помолят да бъде предаден на друг администратор безпрепятствено. Това право е приложимо при условие, че данните се обработват автоматично и обработката се прави със съгласието на потребителя, съгласно сключения с потребителя договор или в съответствие с преддоговорни отношения.

• Да подадат жалба. Потребителите имат право на жалба пред надзорните органи по защита на личните данни.

Подробности във връзка с правото на възражение срещу обработката на лични данни

Когато лични данни се обработват в обществен интерес, в изпълнение на официално предоставени на администратора правомощия или за целите на легитимни интереси, преследвани от администратора, потребителите могат да възразят срещу тази обработка, като се основават на конкретната си ситуация, за да обосноват възражението.

Потребителите обаче трябва да знаят, че ако личните им данни се обработват за целите на директния маркетинг, могат да възразят срещу тази обработка по всяко време без да се обосновават. За да разберат дали администраторът обработва лични данни за целите на директния маркетинг, потребителите могат да направят справка със съответните раздели на този документ.

Как се упражняват тези права

Всяко искане за упражняване правата на потребителя може да бъде отправяно към администратора посредством информацията за осъществяване на контакт с него, дадена в този документ. Отправянето на тези молби е безплатно и администраторът ще се заеме с тях при първа възможност в срок до един месец.

Допълнителна информация за събиране и обработка на лични данни

Правни действия

Личните данни на потребителя могат да бъдат използвани от администратора за правни цели в съда или в етапите, водещи до евентуални правни действия поради неправилното използване на този уебсайт или свързаните с него услуги.

Потребителят декларира, че е наясно, че е възможно администраторът да разкрие лични данни при поискване от страна на публичните власти.

Допълнителна информация за личните данни на потребители

Освен информацията, съдържаща се в тази политика за поверителност, този уебсайт може да даде на потребителя допълнителна и контекстуална информация относно определени услуги или събирането и обработката на лични данни при поискване.

Системни регистрационни файлове и поддръжка

За оперативни цели и във връзка с поддръжката, този уебсайт и всякакви услуги на трета страна могат да събират файлове, които записват взаимодействия с този уебсайт (системни регистрационни файлове) и използват други лични данни (като IP адрес) за тази цел.

Информация, която не се съдържа в тази политика за поверителност

Повече подробности във връзка със събирането или обработката на лични данни може да бъдат поискани от администратора по всяко време. Моля вижте информацията за осъществяване на контакт с него в началото на този документ.

Как се действа при функцията „Do Not Track“

Този уебсайт не поддържа функцията „Do Not Track“.

За да разберете дали третите страни, които сайтът използва, предлагат функцията „Do Not Track“, моля прочетете тяхната политика за поверителност.

Промени в тази политика за поверителност

Администраторът запазва правото да прави промени в тази политика за поверителност по всяко време, уведомявайки потребителите си на тази страница и евентуално – в този уебсайт и/или – доколкото е осъществимо от техническа и от правна гледна точка – изпращайки съобщение на потребителите чрез всички средства за контакт, за които има информация. Препоръчително е тази страница да се преглежда често и да се обръща внимание на датата на последната промяна, дадена най-долу.

Ако промените засягат дейности, свързани с обработката на лични данни въз основа на съгласието на потребителя, администраторът трябва да получи ново съгласие от потребителя, където е необходимо.

Дефиниции и правни справки

Лични данни (или данни)

Всяка информация, която директно, индиректно или във връзка с друга информация – включително личен идентификационен номер – позволява да бъде идентифицирано или дава възможност да бъде идентифицирано физическо лице.

Данни за използването

Информация, събирана автоматично чрез този уебсайт (или услуги на трета страна, използвани в този уебсайт), която може да включва: IP адресите или имената на домейните на компютрите, използвани от потребителя, използващ този уебсайт, URI адресите (универсален идентификатор на ресурси), времето на заявката, метода, използван за отправяне на заявката/запитването към сървъра, големината на файла, получен в отговор, цифровия код, обозначаващ статуса на отговора на сървъра (успешен изход, грешка и т. н.), страната на произход, характеристиките на браузъра и оперативната система, използвана от потребителя, различните времеви детайли на всяко посещение (напр. времето, прекарано на всяка страница в апликацията) и детайли за пътя, следван вътре в апликацията, със специална справка за последователността на посетените страници, и други параметри за оперативната система на устройството и/или ИТ среда на потребителя.

Потребител

Индивидът, използващ този уебсайт, който, освен ако не се упоменава изрично друго, съвпада със субекта на данните.

Субект на данните

Физическото лице, за когото се отнасят личните данни.

Обработващ лични данни

Физическото или юридическото лице, публична власт, агенция или друг орган, който обработва лични данни от името на администратора, както е описано в тази политика за поверителност.

Администратор на лични данни данни (или собственик)

Физическото или юридическото лице, публична власт, агенция или друг орган, което, самостоятелно или съвместно с други, определя целите и средствата за обработването на лични данни, включително мерките за сигурност във връзка с дейността и използването на този уебсайт. Администраторът на данни, освен ако не е посочено друго, е собственикът на този уебсайт.

Този уебсайт (или това приложение)

Средствата, посредством които се събират и обработват личните данни на потребителя.

Услуга

Услугата, предоставяна от този уебсайт, както е описана в съответната част на условията (ако са налични), и на този сайт/приложение.

Европейски съюз (или ЕС)

Освен ако не е посочено друго, всички препратки, направени в този документ към Европейския съюз, включват всички настоящи държави-членки на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство.

Бисквитки

Малки файлове с данни, съхранявани в устройството на потребителя.

Правна информация

Този текст за политиката за поверителност е подготвен въз основа на множество законови разпоредби, включително член 13/14 от Регламент (ЕС) 2016/679 (General Data Protection Regulation, GDPR).

Представената тук политика за поверителност се отнася само за този уебсайт, освен ако не е посочено друго в самия този документ.

Последна актуализация: 3 юни 2021 г.