Дистрибуторски договор

ДИСТРИБУТОРСКИ ДОГОВОР

Моля, използвайте кирилица при попълването на данните!

Данни за дистрибутора

(по лична карта)

Име*

Презиме*

Фамилия*

Номер на личнa карта

Дата и място на издаване

ЕГН*

Пощенски код*

Град/село*

Точен адрес*

Телефон/GSM*

имейл адрес*


Данни за дистрибутор - юридическо лице

Пълно наименование на юридическото лице

ЕИК

Седалище и адрес

Управител

Има ли упълномощено лице Да / Не (ако има, моля, приложете пълномощно)


Банкова информация за изплащане на комисионна

Банка

Клон

Град

BIC

IBAN


Адрес за доставка и кореспонденция

(ако е различен от лична такарта)

Пощенски код

Град/село

Пощенски адрес


Данни за съдистрибутора

Име

Фамилия

ЕГН


Данни за спонсора

(попълва се след попълване на данните на дистрибутора)

Име*

Фамилия*

ЕГН

Пощенски код

Град/село

Пощенски адрес

Телефон/GSM

имейл адрес

Дистрибуторски номер*С подписа си под този Договор заявявам следното

- Че съм правоспособен и дееспособен да подпиша този Дистрибуторски договор;

- Че се запознах подробно с „Политика за поверителност“, предоставена ми от AquaSource EOOD в качеството му на администратор на личните ми данни;

- Че преди да се подпиша, съм се запознал, съгласявам се и приемам условията на настоящия Дистрибуторски договор, отпечатани на обратната страна, както и с „Политика и Процедури“ и „€вро Бизнес Програма” на AquaSource, представляващи неразделна част от Дистрибуторския договор;

- Че това да стана Дистрибутор не е обвързано по никакъв начин с покупка на продукти на AquaSource;

- Че доброволно и по собствено желание избирам спонсора си, който изрично ме е уведомил, че ако съм поканен по-рано от друг дистрибутор, би трябвало да се запиша към него/нея. При все това аз желая да се запиша именно към групата на този спонсор.

рекламни материали за различни програми, продукти и промоции на AquaSource. В случай, че не желая повече да получавам такава информация, то следва да заявя това на имейл: info@aquasource.bg
След като подпишете този Договор, Вие имате 14 дни, в които да го прекратите и да получите обратно парите си.
Прочетох и се запознах с:Моля, заплатете такса регистрация 70.00 лева.


Програма Лесно начало

Изберете начин на плащане: