Дистрибуторски договор

ДИСТРИБУТОРСКИ ДОГОВОР

Моля, използвайте кирилица при попълването на данните!

Данни за дистрибутора

(по лична карта)

Име*

Презиме*

Фамилия*

Номер на личнa карта

Дата и място на издаване

ЕГН*

Пощенски код*

Град/село*

Точен адрес*

Телефон/GSM*

e-mail адрес*


Данни за дистрибутор - юридическо лице

Пълно наименование на юридическото лице

ЕИК

Седалище и адрес

Управител

Има ли упълномощено лице Да / Не (ако има, моля, приложете пълномощно)


Банкова информация за изплащане на комисионна

Банка

Клон

Град

BIC

IBAN


Адрес за доставка и кореспонденция

(ако е различен от лична такарта)

Пощенски код

Град/село

Пощенски адрес


Данни за съдистрибутора

Име

Фамилия

ЕГН


Данни за спонсора

(попълва се след попълване на данните на дистрибутора)

Име*

Фамилия*

ЕГН

Пощенски код

Град/село

Пощенски адрес

Телефон/GSM

e-mail адрес

Дистрибуторски номер*С подписа си под този Договор заявявам следното

- Че съм правоспособен и дееспособен да подпиша този договор;

- Личните ми данни, дадени по-горе, са верни и че след като ми е предоставена информацията по чл. 19 ал. 1 от ЗЗДЛ, доброволно предоставям личните си данни и давам съгласието си на „АКВАСОРС” ЕООД да събира, обработва и разкрива личните ми данни с цел изчисляване и изплащане на комисионни по настоящия договор и във връзка с осъществяването на дейността на АкваСорс. Също така съм наясно и приемам, че АкваСорс може да разкрива тази информация във връзка с тези цели на други дружества от групата на АкваСорс, включително на Дружеството-майка, дъщерни и асоциирани дружества, които могат да бъдат разположени в или извън ЕС, както и на други лица, в частност други дистрибутори - част от мрежата на АкваСорс.

- Че преди да се подпиша съм се запознал, съгласявам се и приемам условията, записани на лицевата и обратната страна на настоящия договор, както и с „Политика и процедури“ на АкваСорс, представляващи неразделна част от него;

- Че ми е предоставена Евро Бизнес Програмата на АкваСорс за начина на изчисляване на дължимо възнаграждение;

- Че съм съгласен да получавам рекламни материали за различни програми, продукти и промоции на АкваСорс. В случай, че не желая повече да получавам такава информация, то следва да заявя това на имейл:info@aquasource.bg

- Че доброволно и по собствено желание избирам спонсора си. Той изрично ме е уведомил, че ако съм поканен по-рано от друг дистрибутор, би трябвало да се запиша към него. При все това аз желая да се запиша именно към групата на този спонсор.
Прочетох и се запознах с:Моля, заплатете такса регистрация 40.00 лева и 5.20 лв. транспортни разходи.

Изберете начин на плащане: